צורת הילדות וביטוייה האמנותיים בשירה העברית החדשה דוגמאות משירים נבחרים

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم اللغة العبرية- كلية اللغات- جامعة بغداد

المستخلص

מחקר זה שופך אור על " תמונת הילדות וביטוייה האמנותיים בשירה העברית החדשה". הילדות היא החוט המוביל להכרת אישיותו של הכותב, דבר זה נותן לנו הזדמנות לזהות את הנסיבות שליוו את המשורר באותה תקופה. כמו כן, ידיעת פרטי הילדות עשויה להסביר לנו מדוע משורר מרבה להשתמש בדימוי אחד על פני אחר. אין ספק שהילדות האנושית היא המקור המלא בסודות ותעלומות. זה העולם הכולל סמלים ודימויים החקוקים בזיכרון, והמשורר, כמו בן אדם רגיש, חוזר בעל כורחו לעולם ילדותו.
יש עובדה שאומרת שבילדות טמונים מקורות הכישרון הפואטי, והכרת סודות הילדות עשויה להסביר לנו מדוע מרבה הסופר להשתמש צורה ספרותית על פני אחרות, ובוחר בחוש שירית ומעדיף אותו על פני אחרים. בחירת צורת פואטית ללא אחרות אינה מעשה ספונטני, אך הכותב מכניס לשירתו את מה שמצא במוחו מחוויות ורשמים, לא פעם מילדות. על מנת להכיר את אישיותו של המשורר יש לחזור לשורשי הילדות, מקורותיה, גידולה, האירועים והזיכרונות מכילה, והשפעתם החיובית או השלילית של אירועים על אישיותו, מחקר זה דן בתסביך הרדיפות, במכלול הנצחי הזה שסבלו היהודים לאורך עשרות שנות ההיסטוריה, בנסיבות האישיות ובחינוך הדתי שקיבלו הסופרים העבריים בילדותם, וחושף מערכת עצומה של קונפליקטים פסיכולוגיים מהם סבלו המשוררים. בעידן הילדות, כמו מאבק הילדות האבודה, בנוסף לכך המחקר חוקר את חיי המשורר דרך יצירותיו הפואטיות והספרותיות האחרות, דרך דיבוריו של המשורר על חייו האומללים. בקיצור, המחקר מנסה להבליט את אותם סופרים עבריים, נושא המחקר, בפרט בהפקותיהם הפואטיות. כותבים אלה, "נושא המחקר", ציירו תמונה ברורה של הילדות היהודית של העוול שנוהגות משפחות יהודיות דתיות כלפי ילדיהן באמתלה של חובות ואיסורים.
המחקר כלל את הגדרת הילדות ותעסוקתה בשירה העברית החדשה, וסקירה של הביוגרפיה של הסופרים העבריים, נושא המחקר, סגנונם ומיקומם הספרותי בקצרה, ולאחר מכן עסקנו בגדילה ו ילדות בשירים אלו על ידי ניתוחם והצגה של עדויות המדגישות כי ילדות לבדה מספיקה כדי להסביר את תפוקת הכותב, שכן הכותב הוא תוצאה של השפעות חיצוניות ופנימיות התסמונת שהתרחשה בו במהלך חייו. בין השפעות אלו ניתן למנות את הסביבה, זרמי תרבות, ממדים פסיכולוגיים ואלמנטים נוספים המרכיבים את היצירתיות האמנותית של הכותב. ואז מגיעות המסקנות בסוף המחקר.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The image of childhood and its artistic manifestations in modern Hebrew poetry Selected poetic models

المؤلف [English]

  • Majeed Abboud Rahima
المستخلص [English]

This research sheds light on "The Image of Childhood and Its Artistic Manifestations in Modern Hebrew Poetry" selected poetic models. Likewise, knowing the details of childhood may explain to us why a poet frequently uses one image over another. There is no doubt that a person's childhood is the repository full of secrets and mysteries, and it is the world crowded with symbols and images engraved in the memory, and the poet, as a person sensitive to feelings and feelings, involuntarily withdraws towards the world of his childhood
And there is a fact that says that in childhood lies the sources of poetic talent, and knowledge of the secrets of childhood may explain to us why the writer frequently uses a literary image over others, and chooses a poetic sense and prefers it over another. Choosing poetic images over others is not a spontaneous act, but the writer empties into his verses what he found in his mind of experiences and impressions, often from childhood. In order to know the personality of the writer, it is necessary to go back to the roots of childhood, its sources, his upbringing, the events and memories it contained, and the positive or negative impact of these events and memories on his personality, which in turn was reflected in their literary productions.
This research discusses the persecution complex, this eternal complex suffered by the Jews throughout the successive decades of history, the personal circumstances and the religious education that the Hebrew writers received in their childhood, and reveals a huge system of psychological conflicts that the poets suffered from in the era of boyhood, such as the struggle of lost childhood, in addition to that The research studies the poet's life through his other poetic and literary works, through the poet's talk about his miserable life. In short, the research tries to highlight the same Hebrew writers, the subject of research, in particular in their poetic productions. These writers, "the subject of the research," drew a clear picture of the Jewish childhood of the injustice practiced by religious Jewish families on their children under the pretext of duties and taboos
The research included the definition of childhood and its employment in modern Hebrew poetry, and an overview of the biography of the Hebrew writers, the subject of research, their style and their literary position in a brief manner, and then we dealt with growing up and childhood in these poems by analyzing them and showing evidence that highlights that childhood alone is sufficient to explain the output of the writer, as the writer is the result of external and internal influences The syndrome that occurred to him during the course of his life. Among these influences are the environment, currents of culture, psychological dimensions, and other elements that make up the artistic creativity of the writer. And then the conclusions come at the end of the research.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Hebrew poets
  • childhood
  • psychological conflict