דרכי היווצרותם של ההרכבים והתפקידים שלהם בשפה העברית

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

جامعة بغداد / كلية اللغات / قسم اللغة العبرية

المستخلص

מחקר זה הינו מחקר מורפולוגי־לקסיקלי, והוא מתייחס לתפקידם של ההיבטים המורפולוגיים והלקסיקליים בחקר השפה והבלטת תכונותיה של אחת התופעות הלשוניות בשפה העברית, שהיא תופעת ה"הרכבה". מחקר זה בוחן סוג מיוחד של שמות בשפה העברית, שהוא "השם המורכב" מהיבטים שונים, דהיינו: מובנו של המונח "הרכב", כאשר ההתמקדות במחקר זה היא בחקר תהליך ההרכבה המוביל ליצירת שמות מורכבים בפרט, וכן בהתייחסות למאפיינים החשובים ביותר של סוג זה של שמות בשפה העברית, כמו־כן, המחקר מתייחס לדעותיהם החשובות ביותר של מדקדקים ובלשנים עבריים ושאינם עבריים כלפי תופעה לשונית זו. המחקר מתייחס גם למספר שיטות ומנגנונים שבהם מנוסחים ה"הרכבים" בשפה העברית, ולזיהוי המאפיינים החשובים ביותר של הקשר בין ה"הרכב" ל"ביטוי האידיומטי". יתר־על־כן, המחקר מצביע גם על מידת הימצאותם של שמות מסוג זה בטקסטים של המקרא ועל השמות המורכבים החשובים ביותר שהוזכרו בו. בתום המחקר זיהו שני החוקרים מספר תפקידים לשוניים המבוצעים על־ידי השמות המורכבים ותפקידם של ההרכבים בלקסיקון העברי ובספרות העברית.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The formation ways of the compounds and their functions in the Hebrew language

المؤلفون [English]

  • Ahmed Jasim Mohammed
  • Ahmed Abbas Ali
المستخلص [English]

This study is a morphological-lexical study, and it refers to the role of the morphological and lexical aspects in the study of the language and highlighting the features of one of the linguistic phenomena in the Hebrew language, which is the phenomenon of "Compounding". This research examines a special type of names in the Hebrew language, which is the "compound name" from various aspects, namely: the meaning of the term "Compound", where the focus of this research is on the study of the assembly process that leads to the creation of complex names in particular, as well as referring to the most important characteristics of this type of names in the Hebrew language, also, the research refers to the most important opinions of Hebrew and non-Hebrew grammarians and linguists towards this linguistic phenomenon. The study also refers to a number of methods and mechanisms in which the "Compounds" are formulated in the Hebrew language, and to the identification of the most important characteristics of the relationship between the "Compound" and the "Idiomatic expression". Furthermore, the study also indicates the extent of the presence of names of this type in the texts of the Bible and the most important compound names mentioned in it. At the end of the study, the two researchers identified a number of linguistic roles performed by the compound names and the role of the compounds in the Hebrew lexicon and Hebrew literature.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Hebrew language
  • morphology
  • compound
  • linguistic functions