הריטוריקה במאמרים הצבאיים של רון בן ישי (המבנה והתפקיד)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 طالبة الماجستير- كلية اللغات /جامعة بغداد/ قسم اللغة العبرية

2 مدرس- جامعة بغداد - كلية اللغات - قسم اللغة العبرية

المستخلص

הרטוריקה היא אמנות הכותב כדי לשכנע את הקהל בכל תחום נתון, וזה מדגים את היכולת של הכותב לעורר את רגשות או תשומת לבו של הקהל שלו או למסור לו ידע. הכותב משתמש באמצעים שונים להצגת מטרותיו השונות המוצגות כתפקידים ריטוריים.
 במחקר זה אנחנו שופכים אור על התפקידים הריטוריים במאמרים של (רון בן ישי), שהוא כתב צבאי השתתף במלחמות רבות והיה עד לאירועים רבים ,והוא מעביר במאמריו את כל האירועים בצורה ישירה, ומשתמש ברטוריקה שלו להבהרת את דעותיו כפי שמוצג במאמרים שלו. המטרות האלה מתגשמות באמצעות אלמנטים רטוריים שהם המרכיבים החיוניים בכל מאמר, והם אמצעים לשוניים שיש להם השפעה על הקורא.
במחקר זה נדון בתפקידים הרטוריים הללו שבהן משתמש הכתב הצבאי רון בן ישי במאמריו השונים, כל תפקיד מגדירים אותו לפי חשיבותו במאמר, והם: ( השכנוע, האירוניה, האזהרה, האיום, הפקודה, הוויתור, הבעת ספק, הבעת הסתייגות, וההאשמה), אנחנו מתחילים בשכנוע שהוא הראשי מבין התפקידים הריטוריים ,אחר כך נדון בתפקידים האחרים שמשתמש בהם הכותב שלנו,כל אחד מהתפקידים מתאפיין במילים ומבנים לשוניים שהם נחשבים כמודאליים להצגת התפקיד הזה או האחר במאמריו.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The rhetoric in the military articles of Ron Ben Yishai (structure and function)

المؤلفون [English]

  • Saja thaeer jassem 1
  • Zena Ayad Kassim ALwardy 2
المستخلص [English]

‏Rhetoric is the art of the writer to persuade the audience in any particular field, and this indicates the ability of the writer to stir the feelings of the recipient or the attention of his audience or transfer knowledge to him.  The writer uses different means to present his different goals which are presented as rhetorical roles.
‏In this research, we shed light on the rhetorical roles in the articles of (Ron Ben-Yishai ), a military correspondent who participated in many wars and was a witness to many events.  He deliveries in his articles the incidents live. These goals are achieved through rhetorical elements that are the basic components of any essay, linguistic means that have an impact on the reader.
‏In this study, we will discuss these rhetorical roles that military journalist Ron Ben Yishai uses in his various articles, and each role is determined according to its importance in the article, which are: (persuading, sarcasm , warning, threatening, ordering, concession, expressing doubt, and expressing reservations  , and accusation ), we start while being convinced that it is the main role among the rhetorical roles, then we will discuss the other roles that our writer uses, as each of the roles is characterized by words and linguistic structures.  Which is a form of presenting this role or the other role in his articles.
‏In this study, we use the descriptive approach in analyzing the texts of Ron Ben-Yishai's articles to reach the most important rhetorical functions found in the collection of articles from the year (2018-2022).

الكلمات الرئيسية [English]

  • Ron Ben Yishai - military essay - rhetorical functions
  • modal structures