نقش اکاديمى در بيشرفت نثر فارسى معاصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

* کارشناس ارشد- دانشگاه بغداد - دانشکده زبان - گروه زبان وادبیات فارسی

المستخلص

نثر فارسی امروز، نثری است که امروزه در غالب آثار و نوشته‌ها در زمینه‌های ادبی، داستانی، نمایش‌نامه، نقد و تحقیق، علمی، روزنامه، گزارش، خاطره، ادبیات کودک ونوجوان و... مشاهده می‌شود. از مهم‌ترین خصیصه‌های این نثر پویایی، سادگی، غنای لفظ و محتوا است.
در این پژوهش ابتدا از نثر و تاریخچۀ آن سخن خواهیم گفت. سپس به نثر معاصر می‌پردازیم. در ادامه بر حضور و رشد محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی در ایران و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این محیط‌ها بر نثر متمرکز خواهیم شد. مهم‌ترین نقش آکادمی در نثر امروز گسترش نگاه انتقادی و برخورد علمی با متون در حوزه‌های گوناگون ادبی است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The role of academicism in the development of modern Persian prose

المؤلف [English]

  • Makki khalid abdulrazzaq
المستخلص [English]

Research in the literature heritage of the contemporary period led us to a result that prose has , like poetry, its own maturity and progress and, sometimes, its  superiority over poetry. In this paper the contemporary prose, prose indicators, university prose, the impact of the academic prose on the contemporary prose  are tackled. Finally, the paper tackled the research, analysis , progress, and development exhibited by contemporary prose.